PROVOZOVATEL

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s právním řádem České republiky, přičemž v maximální míře dbá na soukromí dotčených osob a na ochranu osobních údajů, které zpracovává.

DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávání získaných a poskytnutých osobních údajů je nezbytnou součástí činnosti Provozovatele. Bez zpracování osobních údajů by svým klientům, potenciálním klientům, obchodním partnerům ani ostatním dotčeným osobám nemohl poskytnout své služby v požadovaném rozsahu a kvalitě.

ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Současná právní úprava umožňuje zpracovávat osobní údaje na základě několika právních základů, přičemž ke zpracování osobních údajů může docházet i bez souhlasu dotyčné osoby.

Pokud neexistuje jiný právní základ zpracování osobních údajů, osobní údaje budou zpracovávány pouze na základě av rozsahu souhlasu dotyčné osoby.

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracovávané Provozovatelem mohou být zpracovávány i třetími osobami, za předpokladu, že tak rozhodne Provozovatel, nebo mu povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z právního řádu České republiky.

V případech, kdy je volba příjemce osobních údajů na Provozovateli, ten při výběru těchto partnerů vždy dbá na to, aby byl zaručen vysoký standard ochrany osobních údajů dotčené osoby.

Osobní údaje dotyčné osoby mohou být zpracovávány v zemích Evropské unie a zemích, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Přenos osobních údajů může nastat pouze do třetích zemí, jejichž právní režim považuje Evropská komise za zajišťující adekvátní úroveň ochrany osobních údajů.

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel zpracovává osobní údaje manuálně nebo za využití elektronických informačních systémů. Provozovatel přijal všechna nezbytná opatření nejen technického nebo i personálního a kontrolního charakteru, aby úroveň ochrany osobních údajů byla co nejvyšší.

PRÁVA DOTKNUTÉ OSOBY

Dotčená osoba má právo:

 1. požadovat od Provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby,
 2. na opravu, vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů,
 3. namítat proti zpracování osobních údajů,
 4. pro přenosnost osobních údajů,
 5. podat stížnost nebo návrh na zahájení řízení dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky,
 6. svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

Jakékoliv dotazy související s ochranou osobních údajů může dotyčná osoba zaslat na email: office@rbl-trade.com

Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit dotčené osobě porušení ochrany osobních údajů, pokud takové porušení ochrany osobních údajů může vést k vysokému riziku pro práva dotčené osoby.

Kontejnery od nás mají

 • atb
 • betonárna
 • capital
 • Elastoria
 • ip
 • Kobex
 • LIDL
 • mms wood
 • Silnice a mosty
 • skb